Obchodní podmínky

No Czech? No problem. Go to Terms & Conditions in English

Všeobecné obchodní podmínky


(dále jen „VOP“)

1. Úvod

1.1. VOP

Společnost Levebee s.r.o., se sídlem Na Pankráci 322/26, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 03362078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230690 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem aplikace s názvem Včelka  umístěné na webových stránkách Poskytovatele https://www.vcelka.cz/cs/ nebo dostupné jako software pro koncová zařízení uživatelů prostřednictvím Google Play nebo Apple Appstore (dále jen „Aplikace“) a poskytovatelem souvisejících služeb údržby a podpory Aplikace (dále jen „Služby“).

Tyto VOP upravují právní vztahy založené mezi Spotřebitelem či Podnikatelem (dále jen „Zákazník“) a Poskytovatelem smlouvou, na základě které Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi a Zákazníkem zvoleným uživatelům Aplikace (dále jen „Uživatel“) oprávnění užít Aplikaci a Služby (dále jen „Smlouva“), to vše v rozsahu a za podmínek specifikovaných ve Smlouvě a VOP.

1.2. Další právní předpisy

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně také Autorským zákonem, jakož i GDPR, Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o některých službách informační společnosti, Zákonem o dani z přidané hodnoty a souvisejícími právními předpisy.

1.3. Definice a interpretace

Níže uvedené pojmy mají v těchto VOP následující význam:

„Aplikace“
 
má význam uvedený v čl. 3.1.;
„Autorské dílo“
 
má význam uvedený v čl. 4.1.;
„Autorský zákon“
 
znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění;
„Cena“
 
znamená cenu, za kterou bude Uživateli umožněno užívání Aplikace a Služeb, a která zahrnuje také částku odpovídající dani z přidané hodnoty;
„Cookies“
 
znamená textové soubory, které se ukládají do počítače či jiného elektronického zařízení v souvislosti s využitím Aplikace, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní;
„Uživatel“
 
znamená Zákazníka a další osoby, kterým Zákazník umožnil přístup do svého Zákaznického účtu;
„GDPR“
 
znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
„Licence“
 
má význam uvedený v čl. 4.;
„Nabídka“
 
znamená návrh na uzavření Smlouvy se Zájemcem;
„Občanský zákoník“
 
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
„Podnikatel“
 
znamená osobu, která není Spotřebitelem, a to zejména ty osoby, které při uzavírání Smlouvy, pokud její předmět souvisí s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností této osoby, a při jiném jednání s Poskytovatelem, vykonávají na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně, popřípadě osoby, která tak činí jménem nebo na účet takové osoby;
„Poskytovatel“
 
znamená společnost Levebee s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, Praha, PSČ 14000, IČ: 03362078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230690;
„Pracovní den“
 
znamená takový den, který nespadá na sobotu ani neděli a není ani státem uznaným svátkem či jiným státem uznaným dnem pracovního volna v České republice;
„Reklamace“
 
má význam uvedený v čl. 6.4.;
„Služby“
 
znamená služby údržby a podpory přímo související s provozem Aplikace;
„Smlouva“
 
má význam uvedený v čl. 1.1.;
„Smluvní strana“
 
znamená v závislosti na kontextu osobu Poskytovatele či Zákazníka;
„Spotřebitel“
 
znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
„Ukázka zdarma“
 
má význam uvedený v čl. 3.3. písm. a);
„VOP“
 
znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;
„Výzva“
 
znamená výzvu Zájemce směřovanou Poskytovateli k učinění individuální nabídky;
„Zájemce“
 
znamená Spotřebitele či Podnikatele, kteří mají zájem uzavřít Smlouvu;
„Zákazník“
 
znamená osobu, která uzavřela s Poskytovatelem v souladu s čl. 2.2. Smlouvu;
„Zákaznický účet“
 
znamená účet vytvořený Zákazníkem v rámci Aplikace, sloužící k využití Aplikace a Služeb;
„Zákon o dani z přidané hodnoty“
 
znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
„Zákon o některých informačních službách“
 
znamená zákon č. 480/2008 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění;
„Zákon o ochraně osobních údajů“
 
znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;
„Zákon o ochraně spotřebitele“
 
znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
„Zákon o účetnictví“
 
znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 

V závislosti na kontextu, definice obsažené výše a také jakékoliv další výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský, a naopak, a použijí se obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

2. Smlouva

2.1. Předmět Smlouvy

Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživatelům oprávnění k využití Aplikace a Služeb v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména v čl. 3 a 4 VOP, a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí tohoto oprávnění stanovenou Cenu, pokud Smlouva nestanoví, že využití Aplikace a Služeb je sjednáno jako bezplatné.

Zákazník se rovněž zavazuje obstarat dodržování Smlouvy také dalšími Uživateli. Za případné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy těmito osobami Zákazník odpovídá, jakoby příslušné povinnosti porušil sám. Stejně tak v případě, kdy Uživatel učiní prostřednictvím Zákaznického účtu určité jednání, z hlediska Smlouvy toto jednání zavazuje Zákazníka.

Zákazník se dále zavazuje pro případ, kdy je pro určitý způsob užívání Aplikace či pro jiné plnění této Smlouvy nutný souhlas dalších Uživatelů, popř. jejich zákonných zástupců, tento souhlas obstarat a na vyžádání Poskytovateli doložit, pokud jej tyto osoby neudělí přímo Poskytovateli samy.

2.2. Uzavření Smlouvy

a)   registrací do Aplikace

Smlouva je uzavřena registrací Zákazníka v registračním rozhraní Aplikace.

Zákazník se registruje vyplněním základních registračních údajů, kterými jsou křestní jméno, příjmení, emailová adresa Zákazníka a Zákazníkem zvolené heslo. Emailová adresa a heslo později slouží k přístupu Zákazníka a dalších Uživatelů do Aplikace.

Prostřednictvím registrace Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, porozuměl jim v plném rozsahu, a výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi z nich vyplývajících. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s informacemi jemu určenými, které jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

Při registraci Zákazník poskytuje také souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním informačních a marketingových sdělení na jím poskytnutou emailovou adresu, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 8 těchto VOP.

Uzavřením Smlouvy Zákazník žádá Poskytovatele, aby s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy započal bezprostředně po jejím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 2.4 těchto VOP.

Po řádné registraci je Zákazník oprávněn v Aplikaci vytvořit čtenářský účet pro sebe či další Uživatele. Využití Aplikace Uživateli pouze na základě registrace je bezplatné.

b)   na základě individuální nabídky

Zájemce je oprávněn vyzvat Poskytovatele k tomu, aby učinil individuální nabídku k uzavření Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzvu je možné učinit telefonicky, emailem či písemně prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele umístěných v Aplikaci v záložce „Kontakt“, či jiných kontaktních údajů Poskytovatele, které Poskytovatel Zájemci za účelem zaslání Výzvy sdělí.

Výzva musí obsahovat především identifikační a kontaktní údaje Zájemce, alespoň obecnou specifikaci požadavků Zájemce a případně další údaje, které bude Zájemce či Poskytovatel považovat za vhodné či potřebné k vyhotovení individuální nabídky. V případě, že některé z těchto údajů nebudou ve Výzvě uvedeny, je Poskytovatel oprávněn požádat o jejich doplnění.

Poskytovatel po obdržení Výzvy, příp. jejím doplnění, zašle Zájemci na adresu uvedenou ve Výzvě individuální nabídku, zpravidla ve formě daňového dokladu (dále jen „Nabídka“) obsahující zejména specifikaci předmětu Smlouvy, jeho Cenu, a odkaz na tyto VOP. Poskytovatel nicméně není povinen na Výzvu zájemce reagovat. Možnost přijetí Nabídky se změnami tímto Poskytovatel předem vylučuje.

Pedagogicko-psychologickým poradnám či obdobným organizacím, jakož i knihovnám na území České republiky, je Poskytovatel připraven umožnit dočasné využití Aplikaci v rámci výkonu jejich činnosti bezplatně, bez omezení a budoucích závazků, vyjma povinnosti strpět zveřejnění jejich referenčních údajů v Aplikaci. Pro zohlednění této skutečnosti v Nabídce musí být z Výzvy patrné, že Zájemcem je některý z uvedených subjektů, např. odesláním Výzvy na adresu uvedenou v Aplikaci v záložce „Pro knihovny“, příp. vyplněním formuláře umístěného v Aplikaci v sekci „Pedagogicko-psychologické poradny“.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zájemce uhradí příslušný daňový doklad, nebo započne jinak jednat způsobem, ze kterého je přijetí Nabídky patrné.

2.3. Změna Smlouvy

Registrovaný Zákazník je oprávněn Smlouvu změnit tak, že namísto oprávnění využít bezplatnou variantu Aplikace a Služby dle čl. 3.3. písm. a) VOP získají Uživatelé či někteří z nich možnost užívat některou z placených variant Aplikace a Služby uvedené v čl. 3.3. pod písm. b) VOP, nebo prodloužení oprávnění užívat některou z těchto variant Aplikace. Uvedené změny nabývají účinnosti ve vztahu ke konkrétním Uživatelům v okamžiku uplynutí doby uvedené v čl. 3.3. písm. a) nebo b) VOP, po kterou trvalo oprávnění příslušného Uživatele užívat předchozí verzi Aplikace, ale nejdříve ode dne úhrady Ceny.

Změnu Zákazník provede volbou požadované varianty a doby trvání možnosti využití Aplikace a Služeb v záložce Nastavení/Licence pro konkrétního Uživatele, a provede úhradu Ceny.

Jakékoliv jiné změny Smlouvy musí být mezi stranami individuálně sjednány a potvrzeny způsobem uvedeným pro uzavírání Smlouvy na základě individuální nabídky, zejména byla-li Smlouva také uzavřena tímto způsobem.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu změnit podmínky užívání Aplikace a poskytování Služeb, zejména rozsah možného využití Aplikace či Služeb, přičemž o této změně bude Zákazník vždy informován prostřednictvím emailové adresy, kterou v rámci registrace do Aplikace uvedl. Nové podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti ve lhůtě 30 dní od jejich zveřejnění v rozhraní aplikace a odeslání informace o změně Zákazníkovi, pokud Zákazník během této lhůty změny neodmítne tím, že zruší svou registraci, případně jiným způsobem Poskytovateli oznámí, že změny odmítá a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovídá.

Poskytovatel však není oprávněn tímto způsobem změnit Smlouvu z důvodu, který musel předpokládat už při uzavření Smlouvy, nebo z důvodu změny osobních či majetkových poměrů Poskytovatele.

2.4. Trvání a ukončení Smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření některým ze způsobů uvedených v čl. 2.2. výše do doby zrušení Zákaznického účtu. Tím není dotčeno oprávnění Smluvních stran od Smlouvy odstoupit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření.

Při odstoupení od Smlouvy postupem uvedeným v předchozím odstavci lze využít také formulář pro odstoupení od Smlouvy umístěný v Aplikaci v záložce Nastavení/Podpora nebo připojeného k Nabídce. Poskytovatel potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou Spotřebitelem v rámci registrace dle čl. 2.2 písm. a) či Výzvy dle čl. 2.2 písm. b) přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Poskytovateli.

Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Poskytovatel Zákazníkovi peněžní prostředky, resp. uhrazenou Cenu, kterou od něj na základě Smlouvy přijal, a jejíž výše bude snížena o rozsah odpovídající již poskytnutému plnění, a to stejným způsobem, jako je od Zákazníka přijal.

3. Specifikace aplikace a nabízených služeb

3.1. Specifikace a fungování Aplikace

Aplikace funguje jako tzv. individuální trenér čtení a slouží především ke zlepšování úrovně čtení, pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Aplikace tak pomáhá zlepšit efektivitu a kvalitu čtení Uživatelů.

Aplikace je vyvíjena ve spolupráci se speciálními pedagogy a kombinuje jejich odbornost se škálovatelností a jinými výhodami počítačové aplikace. Výuka a procvičování čtení v Aplikaci se opírá o desítky let prověřované a využívané metody k výuce této dovednosti, stejně tak jako o nové formy výuky umožňující využití interaktivního online prostředí, to vše podle potřeb konkrétních Uživatelů.

Uživatel má po vyplnění potřebných údajů možnost projít diagnostikou čtenářských dovedností, na základě kterých je mu automaticky nabídnut seznam cvičení pro jeho individuální potřeby. Výsledky cvičení v kombinaci se subjektivním ohodnocením jejich obtížnosti jsou použity pro přizpůsobení jednotlivých cvičení či celého seznamu cvičení dle aktuálních dovedností Uživatele.

Nicméně s ohledem na individuální fyziologické i psychické dispozice každého člověka Poskytovatel nezaručuje, že je každý Uživatel schopen dosáhnout uvedených zlepšení ve svém čtení. Uváděné hodnoty zlepšení jsou reálnými odhady vycházejícími 1) z minulých výsledků uživatelů Aplikace, 2) z teoretických pramenů odborných autorů a zkušeností odborníků podílejících se na rozvoji Aplikace a 3) z předpokladu, že každý Uživatel má skutečný zájem o zlepšení svých čtenářských dovedností, především pak kvality čtení a že pro tyto účely bude následovat bez rozdílu a plně všech doporučení a poučení, kterých se mu v rámci Aplikace i jinak doručených materiálů dostane.

3.2. Užívání Aplikace a poskytování Služeb

Aplikace je Uživatelům zpřístupňována prostřednictvím veřejné sítě internet. Pro bezproblémové fungování Aplikace Poskytovatel doporučuje prostředí Microsoft Windows, Linux nebo Apple MacOS s internetovým prohlížečem Google Chrome nebo Mozila Firefox v nejnovější dostupné verzi, případně pro tabletové verze Aplikace operační systémy Android ve verzích 7.0 a novější.

Poskytovatel se zavazuje v rámci poskytovaných Služeb zabezpečovat severy Aplikace na straně Poskytovatele pomocí standardní serverové ochrany nabízené aktuálním provozovatelem serverů (minimálně využití silných hesel a Firewall) a zaručuje, že v důsledku její absence nedojde

 • k únikům informací způsobeným používáním Aplikace;
 • ke zneužití, poškození, ztrátě informací či dokumentů využívaných Uživateli v rámci Aplikace, včetně informací o postupu Uživatele výukou;
 • k únikům informací o jednotlivých Uživatelích.

3.3. Varianty Aplikace a Služeb

Po řádné registraci je Zákazník oprávněn určit osoby Uživatelů se čtenářským účtem. Tyto osoby mají možnost využívat Aplikaci a Služby následujícím způsobem, pokud není u jednotlivých variant Aplikace a Služeb, případně v popisu těchto variant umístěného v Aplikaci uvedeno něco jiného.

a)   Ukázka zdarma

Uzavřením Smlouvy Zákazník vždy získá oprávnění využít bezplatnou variantu Aplikace, tzv. Ukázku zdarma (dále jen „Ukázka zdarma“).  V rámci Ukázky zdarma je každý Uživatel, kterému Zákazník v Aplikaci založí čtenářský účet, oprávněn bezplatně užívat veškeré dostupné výukové materiály a cvičení zahrnuté v Aplikaci v plném rozsahu, a to po dobu sedmi (7) dní od dne uzavření Smlouvy. Uživatelé tímto způsobem získají možnost se po stanovenou dobu zdarma seznámit s fungováním Aplikace. V rámci Ukázky zdarma jsou poskytovány také Služby, avšak bez garantované reakční doby.

S ohledem na bezplatnost Ukázky zdarma si Poskytovatel nicméně vyhrazuje právo Ukázku zdarma kdykoliv omezit či ukončit.

b)   Placené verze Aplikace

Zákazník si může pro konkrétní Uživatele zvolit jinou variantu Aplikace a Služeb Poskytovatele, jejichž popis je umístěn v Aplikaci, a úhradou Ceny za některou z nich změnit dosavadní Smlouvu.

Popis těchto variant vždy zahrnuje rozsah a způsob možného využití Aplikace a Služeb Uživatelem (jinak v rozsahu a způsobem shodným s Ukázkou zdarma) dobu trvání možnosti využívat Aplikaci a Služby (zpravidla 1 měsíc, 6 měsíců, nebo 1 rok) v tomto rozsahu, a uvedení Ceny. V rozsahu, ve kterém popis jednotlivých variant Aplikace a Služeb v Aplikaci uveden není, řídí se těmito VOP.

V rámci těchto variant mají osoby užívající Aplikaci po stanovenou dobu vždy možnost využít také Služby s garantovanou reakční dobou, tj. dobou mezi zaevidováním požadavku na podporu do oznámení návrhu jeho řešení.

3.4. Omezení možnosti užívat Aplikaci a Služby

Poskytovatel je oprávněn po dobu nezbytně nutnou přerušit provoz serveru nebo jiných zařízení Poskytovatele, které ovlivňují vlastnosti Aplikace či Služeb sjednaných ve Smlouvě, především jejich funkčnost, a to v případě potřeby provedení údržby nebo úprav těchto zařízení, a rovněž v případě, kdy provoz Aplikace nadměrným způsobem (např. neúměrně velkou návštěvností) omezuje server, na kterém je umístěn.

V případě nedostupnosti Aplikace či Služeb Uživatelům, případně nefunkčnosti některých jejich částí z důvodů na straně Poskytovatele, kterým je Poskytovatel objektivně schopen zamezit a lze to po něm spravedlivě požadovat, je Zákazník oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění, jak je uvedeno v čl. 6. VOP. Pro tyto účely se Aplikace považuje za nedostupnou Uživatelům až od okamžiku, kdy Zákazník tuto nedostupnost Poskytovateli oznámí.

Takovým důvodem je například údržba Aplikace, případně přerušení provozu serveru či jiných zařízení Poskytovatele po dobu delší než nezbytně nutnou, aktualizace Aplikace či jiný úkon vyžadující její dočasné znepřístupnění. Mezi důvody nedostupnosti Aplikace na straně Poskytovatele naopak nepatří především faktory mimo možnou kontrolu Poskytovatele, výsledek působení software či hardware třetí strany, plánovaná servisní odstávka, nebo jiné dočasné či trvalé nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nezávislé na vůli Poskytovatele.

Poskytovatel oznámí Zákazníkovi plánovanou servisní odstávku, o které se dozví a jejímž následkem je nedostupnost Aplikace delší než 8 hodin, alespoň 3 dny předem. O dalších důvodech pozastavení plnění a jeho důvodu Poskytovatel Zákazníka informuje bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

Uživatelé nejsou oprávněni využívat Aplikaci či Služby způsobem, kterým by mohla Poskytovateli či jiným osobám vzniknout škoda, došlo k porušení práv těchto osob, případně by byla omezena možnost užívání Aplikace a Služeb dalšími osobami, ani jinými způsoby, ke kterým není Aplikace zjevně určena (např. odesílání, zpracování, či přeposílání nevyžádané či reklamní pošty).

Nabude-li Poskytovatel oprávněně dojmu, že některý z Uživatelů využívá Aplikaci či Služby neoprávněným způsobem, porušuje podmínky Licence (viz čl. 4), nebo jiným způsobem porušuje Smlouvu, může mu po předchozím upozornění Zákazníka, zaslaném na elektronickou adresu uvedenou při registraci, omezit Licenci či v krajním případě odstoupit od Smlouvy, a to i tak, že zruší vytvořený Zákaznický účet.

V nutných případech hodných zvláštního zřetele, shledá-li Poskytovatel, že některý z Uživatelů podstatným způsobem porušuje podmínky Smlouvy či využívá Aplikaci v rozporu s právními předpisy, je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez předchozího vyzvání, případně učinit jiné vhodné kroky k nápravě.

4. Licence

4.1. Udělení Licence

Zákazník bere na vědomí, že Aplikace a některé Služby, nebo jejich součásti jsou chráněny jako autorské dílo Autorským zákonem a dalšími zákony a mezinárodními dohodami, které se týkají ochrany duševního vlastnictví. Poskytovatel je vykonavatelem majetkových práv k těmto autorským dílům či jejich částem na základě smluvních vztahů Poskytovatele s autory.

Uzavřením Smlouvy Poskytovatel uděluje Uživatelům licenci k užití Aplikace, Služeb, případně těch jejich částí, které naplňují znaky autorského díla (dále jen „Autorské dílo“ a „Licence“), to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském rozhraní Aplikace, Smlouvě a těchto VOP (zejména čl. 3 výše).

4.2. Rozsah Licence

Uživatelé jsou oprávněni Autorské dílo užít v podobě jim zpřístupněné v takovém rozsahu a k takovým způsobům užití, jak je to nutné k dosažení účelu Smlouvy. Licence je sjednána jako nevýhradní, územně neomezená a na dobu trvání Smlouvy, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv autorů.

Pokud ze Smlouvy nevyplývá opak, nejsou Uživatelé bez písemného souhlasu Poskytovatele oprávněni Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, zpřístupňovat dalším osobám, či jinak překročit množstevní či jiný rozsah jeho možného užití sjednaný ve Smlouvě. Bez tohoto souhlasu rovněž nejsou oprávněni k výkonu osobnostních práv autorů, zejména k jakýmkoliv změnám nebo jinému zásahu do Autorského díla, ke spojení s jiným dílem nebo k zařazení do díla souborného, osobovat si autorství Autorského díla, upravovat či měnit označení autorů, název Autorského díla, k užití Autorského díla způsobem snižujícím jeho hodnotu pro Poskytovatele. Pokud se vyskytnou ohledně způsobu možného užití Autorského díla pochybnosti, je Zákazník povinen vyžádat si instrukci Poskytovatele a do doby obdržení odpovědi platí oprávnění užít Autorské dílo spíše v menším rozsahu.

4.3. Další podmínky Licence

Uživatelé nejsou povinni Licenci využít a nejsou oprávněni oprávnění tvořící součást Licence postoupit třetí osobě zcela ani zčásti, nebo je poskytnout formou podlicence.

Poskytovatel poskytne Zákazníkovi také veškeré podklady a informace potřebné k výkonu Licence. Zákazník není oprávněn provádět jakoukoliv rekompilaci, transformaci, zpětnou analýzu, či jiné operace reverzního inženýrství Autorského díla.

5. Platební podmínky

5.1. Cena

Cena každé varianty Aplikace je uvedena v rozhraní Aplikace. Užívání placených variant Aplikace a Služeb je Uživatelům umožněno až v okamžiku provedení úhrady Ceny prostřednictvím elektronické platební brány umístěné v rozhraní Aplikace, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak.

Po provedení úhrady vystaví Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad, kterou mu zpřístupní v elektronické verzi přímo v Aplikaci.

Cena nezahrnuje náklady Uživatelů potřebné k připojení k síti internet. Tyto náklady jsou Uživatelé povinni nést sami.

5.2. Opakované platby

V případě využití možnosti opakované platby, pravidelného měsíčního předplatného, bude fixní platba strhávána vždy 1x v měsíci (maximálně do výše 200 Kč měsíčně).

Údaje o platební kartě budou bezpečně uloženy pouze na straně GoPay - našeho poskytovatele platebních služeb. S údaji platební karty nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Souhlas s uložením údajů i opakovanou platbu je možné kdykoliv zrušit přímo v aplikaci u daného žáka nebo na emailové adrese podpora@vcelka.cz.


6. Reklamační řád

6.1. Odpovědnost Poskytovatele za vady

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Aplikace má vlastnosti uvedené ve Smlouvě a jsou Zákazníkovi poskytnuty za dohodnutých podmínek.

Jsou-li Aplikace či Služby ve smyslu čl. 3.4. VOP nedostupné z důvodů na straně Poskytovatele, kterým je Poskytovatel objektivně schopen zamezit a lze to po něm spravedlivě požadovat, neodpovídají-li popisu uvedenému v rozhraní Aplikace, ve Smlouvě či těchto VOP nebo nejsou-li Zákazníkovi zpřístupněny v dohodnutém termínu, má Zákazník práva z vadného plnění.

6.2. Omezení odpovědnosti Poskytovatele za vady

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady Aplikace, či Služeb nebo jejich částí, ani za škodu (včetně ztráty dat, neoprávněného vniknutí na Zákaznický účet, ztrátu dat a informací o postupu výuky), pokud byly vady způsobené také

a) v důsledku nevhodného užití Uživatelem (např. neodborného zásahu do dodávky systémového a programového vybavení a prostředí, nebo vytvořením, nahráním, či připojením nevhodného obsahu apod.);

b) nekompatibilitou či problémovou funkčností Aplikace, Služeb, nebo jejich částmi s počítačovými programy a hardware, které nejsou uvedeny jako kompatibilní s Aplikací ve Smlouvě nebo v Aplikaci, nebo které Poskytovatel na uvedených místech nedoporučil;

c) nesprávným užitím Aplikace, Služeb, nebo nefunkčním připojením k internetu na straně Uživatele;

d) nedostatečným zabezpečením účtu ze strany Uživatele, napadením lokální sítě těchto osob, nebo jejich počítačů počítačovými viry (spyware, malware apod.), útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

e) sdělením nesprávných či nejednoznačných údajů Uživateli;

f) nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Uživatele, či programů jiných výrobců, které běží současně s Aplikací či mají na její správný běh vliv;

g) vyšší mocí, např. válečným stavem, změnami právních předpisů, v důsledku kterých se plnění Smlouvy stane pro Poskytovatele podstatně obtížnějším, živelnými pohromami, nebo jinými mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele.

Poskytovatel dále neodpovídá za zjevné vady, které nebyly Zákazníkem vytknuty nejpozději při zpřístupnění Aplikace, Služby či jejich částí, nebo pokud se projevily později, pak bez zbytečného odkladu poté, kdy Zákazník měl možnost vady zjistit, ve smyslu § 1921 Občanského zákoníku. Poskytovatel v takovém případě namítne opožděné vytknutí vady a soud následně právo z vadného plnění nemůže Zákazníkovi přiznat.

6.3. Práva z vadného plnění

V případě vadného plnění má Zákazník právo na provedení opravy a prodloužení oprávnění užívat příslušnou verzi Aplikace těm Uživatelům, kteří byli v důsledku vady ve využívání Aplikace omezeni, a to o dobu trvání vady.

Spotřebitel má následující práva z vadného plnění podle toho, zda je vada odstranitelná či nikoliv. Je-li vada odstranitelná, má Spotřebitel dle své volby právo na (i) provedení opravy a prodloužení oprávnění užívat příslušnou verzi Aplikace těm Uživatelům, kteří byli v důsledku vady ve využívání Aplikace omezeni, a to o dobu trvání vady, anebo (ii) přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Aplikaci řádně užívat, může Spotřebitel buď (i) odstoupit od Smlouvy, nebo (ii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

6.4. Uplatnění Práva z vadného plnění

Případné vady je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Zákazník oznámí vady Aplikace a uplatní zvolené právo z vadného plnění vzniklé dle čl. 6.3. písemným oznámením, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který Poskytovateli umožní nepochybnou identifikaci Zákazníka, zejména telefonicky, emailem či písemně na korespondenční adresu, nebo prostřednictvím dalších kontaktních údajů Poskytovatele umístěných v Aplikaci v záložce „Kontakty“ (dále jen „Reklamace“).

V rámci Reklamace Zákazník označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje.  Za den uplatnění Reklamace se považuje den, kdy došlo k doručení Reklamace obsahující popis vad či jejich projevů tak, aby oznámená vada mohla být přezkoumána, Poskytovateli.

Poskytovatel vydá Zákazníkovi vhodným způsobem (s ohledem na formu Reklamace) potvrzení obsahující údaje o tom, kdy své nároky uplatnil, co je obsahem Reklamace, a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje, a následně také potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

Poskytovatel rozhodne o Reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech nejdéle do tří pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7. Informace pro spotřebitele

Mimo jiné prostřednictvím tohoto článku VOP Poskytovatel plní svou informační povinnost vůči Spotřebiteli vyplývající z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku a také Zákona o ochraně spotřebitele.

Totožnost a adresa Poskytovatele včetně adresy pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v čl. 1.1 těchto VOP, a také v Aplikaci. Popis poskytovaného plnění je uveden v čl. 3 VOP a v Aplikaci, případně v Nabídce, a to včetně veškerých dalších specifikací, jako např. způsobu plnění Smlouvy Poskytovatelem, nebo údajů o funkčnosti digitálního obsahu a jeho technických ochranných opatřeních.

Cena, způsob platby a případné náklady či poplatky spojené s předmětem plnění jsou specifikovány v čl. 5 VOP. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky jejich uplatňování jsou obsaženy v čl. 6 VOP. Údaje o době trvání Smlouvy a možnostech jejího ukončení jsou uvedeny v čl. 2.4 VOP, a to včetně poučení Spotřebitele o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, veškerých podmínek, lhůt a postupů pro využití tohoto práva, zejména o možnosti využití formuláře pro odstoupení od Smlouvy umístěného v Aplikaci v záložce Nastavení/Podpora nebo připojeného k Nabídce.

Smlouva je zpravidla uzavřena za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se Smlouvou si hradí Spotřebitel sám. Smlouvu lze uzavřít i v překladu do jiných jazyků, či v jiných jazycích, nicméně česká verze Smlouvy bude vždy přiložena a v případě pochybností o obsahu Smlouvy bude mít česká verze Smlouvy přednost.  Údaje o Smlouvě včetně těchto VOP jsou uloženy v Aplikaci a má Spotřebitel přístup prostřednictvím provedené registrace.

Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Poskytovatele, který není v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

Vznikne-li mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem v souvislosti se Smlouvou spor, je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro účely čl. 8 se za Zákazníka, resp. Uživatele považuje pouze fyzická osoba, neboť na osobní údaje právnických osoby se GDPR ani Zákon o ochraně osobních údajů nevztahují.

Zákazník zaškrtnutím příslušného pole při registraci udělil souhlas se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to v rozsahu a k účelu uvedenému v čl. 8.2. písm. b) tohoto článku, a také souhlas s tím, aby Poskytovatel a jím pověřené osoby využívaly k tomuto účelu podrobnosti elektronického kontaktu Zákazníka. Zákazník současně prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné a úplné, a jsou poskytnuty dobrovolně, a že si je vědom svých práv uvedených v čl. 8.5. VOP.

Zákazník bere na vědomí, že bez zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy dle čl. 8.2. písm. a), vědeckého výzkumu dle písm. c) a plnění právních povinností Poskytovatele dle písm. d) níže není možné Smlouvu uzavřít, avšak souhlas se zpracováním pro marketingové a obchodní účely dle čl. 8.2. písm. b) níže je oprávněn neposkytnout či kdykoliv odvolat, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění Smlouvy vliv.

Zákazník, který Poskytovateli udělil souhlas dle předchozího odstavce, je oprávněn vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to i jen částečně, a to jakoukoliv formou, ze které bude pro Poskytovatele patrné, že se jedná o Zákazníka, případně jinou osobu, která je oprávněna tak za Zákazníka učinit. 

8.2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o některých službách informační společnosti a GDPR, pro účely

a) jednání o uzavření Smlouvy a výkon práv a povinností ze Smlouvy;

b) marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Zákazníka o dalších produktech a službách Poskytovatele a třetích osob;

c) vědeckého výzkumu za účelem zlepšování a vývoje Aplikace a kvality Služeb, zejména s pomocí tzv. machine learningu, a to schopnosti Aplikace co nejlépe automaticky rozpoznávat kvalitu čtení na základě výstupů jednotlivých Uživatelů v rámci užívání Aplikace, jejich postupů ve výuce a zvukových nahrávek čtení slov a vět jednotlivými Uživateli;

d) plnění právních povinností Poskytovatele;

a to pro účely uvedené pod písm. a) a b) výše v rozsahu:

 • jména a příjmení, případně názvu Zákazníka;
 • emailové adresy Zákazníka;
 • IP adresy zákazníka;

pro účel uvedený pod písm. c) výše také v rozsahu:

 • dalších osobních údajů souvisejících s využíváním Aplikace, které Poskytovatel od Zákazníka získá, především jde o výstupy jednotlivých Uživatelů v rámci užívání Aplikace, postupy ve výuce a zvukové nahrávky čtení slov a vět jednotlivými Uživateli, nebo údaje o operacích probíhajících na zařízeních užívaných Uživateli na základě Smlouvy, případně také Cookies v rozsahu ochrany zvolené Uživateli při užívání Aplikace;


a pro účel uvedený pod písm. d) výše v rozsahu

 • údajů stanovenými příslušnými právními předpisy, které se na Poskytovatele vztahují, zejména v rozsahu Zákona o účetnictví, podle kterého je Poskytovatel povinen zpracovávat veškeré účetní doklady a účetní záznamy.


8.3. Způsob zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje dle tohoto článku jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů Poskytovatele, tak i manuálně, to vše způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany. Za tímto účelem Poskytovatel využívá zejména následující technická a organizační opatření chránící osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, či poškozením:

 • Hesly zabezpečená online úložiště s omezeným přístupem
 • Dvou-faktorové zabezpečení ochrany přístupů k databázím
 • Šifrování výstupů a záloh všech úložišť a databází
 • Uchování všech dokumentů a záložních digitálních úložišť v uzamčených prostorech Poskytovatele

Manuální zpracování provádějí zaměstnanci Poskytovatele či třetí osoba zpracovatele vybraná Poskytovatelem, o jejíž totožnosti Poskytovatel Zákazníka informuje. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku s osobními údaji dle tohoto článku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

8.4. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovány pro účel uvedený pod písm. a) výše po dobu trvání práv a povinností ze Smlouvy, zpravidla do doby zrušení Zákaznického účtu, pro účel uvedený pod písm. b) výše po dobu deseti (10) let ode dne poskytnutí osobních údajů, nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním Zákazníkem, pro účel uvedený pod písm. c) výše po dobu trvání tohoto vědeckého výzkumu, a pro účel uvedený pod písm. d) výše po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy (dle Zákona o účetnictví trvá povinnost uschovávat účetní záznamy a účetní doklady po dobu 5 let).

8.5. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem

Poskytovatel poskytne osobám, jejichž osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovávány, na jejich žádosti podle následujících bodů informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Poskytovatel informuje osobu, která žádost podala, o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody, pro tento odklad.

Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se také informace v elektronické formě. Pokud si to žadatel vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že je identita žadatele prokázána jinými způsoby. Veškeré žádosti, námitky apod. je možné uskutečňovat prostřednictvím Aplikace.

Pokud Poskytovatel nepřijme opatření, o nějž byl požádán, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žadatele o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a žádat o soudní ochranu.

Veškerá sdělení a veškeré úkony Poskytovatele dle tohoto článku VOP se činí bezplatně. Nicméně jsou-li žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, protože se opakují, je Poskytovatel oprávněn buď

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním úkonů,
 • anebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud bude mít Poskytovatel důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o následujících skutečnostech:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro tyto osoby;
 • pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, mají tyto osoby právo být informovány o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.


Poskytovatel poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost příslušné osoby může Poskytovatel účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže žadatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud žadatel nepožádá o jiný způsob. Právem získat tuto kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

b) Právo na opravu

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají tyto osoby právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Poskytovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • dojde k odvolání souhlasu, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • dojde ke vznesení námitky proti zpracování dle písm. g) bodu i. níže a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo dojde ke vznesení námitky dle písm. g) bodu ii. níže;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;


Jestliže Poskytovatel osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle předchozího odstavce vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval další správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výše uvedené odstavce se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Poskytovatel pověřen;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


d) Právo na omezení zpracování

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování v kterémkoliv z následujících případů

 • uvedené osoby popírají přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a uvedené osoby odmítají výmaz osobních údajů a žádají místo toho o omezení jejich použití;
 • Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uvedené osoby je požadují pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • dojde ke vznesení námitky proti zpracování dle písm. g) bodu i. níže, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby;

Pokud bylo zpracování omezeno podle předchozího odstavce, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem uvedených osob, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. Osoba, která dosáhla omezení zpracování podle předchozího odstavce, je Poskytovatelem předem upozorněna na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

e) Oznamovací povinnost Poskytovatele ohledně opravy, výmazu a omezení zpracování

Poskytovatel oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s předchozími článkem 8.5 VOP, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Poskytovatel informuje osoby, jejichž osobních údajů se to týká, o těchto příjemcích, pokud to požadují.

f) Právo na přenositelnost údajů

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo na získání osobních údajů, které se jich týkají, a které poskytly Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil, za předpokladu, že, a v tom rozsahu, ve kterém se zpracování provádí automatizovaně.

 Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozího odstavce mají příslušné osoby právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Poskytovatelem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného v tomto článku není dotčeno právo na výmaz dle písm. c) výše. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým by byl Poskytovatel pověřen.

 Výkonem práva uvedeného v tomto článku současně nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

g) Právo vznést námitku proti zpracování

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají

 • z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace ve vztahu k údajům uvedeným v čl. 8.2. bodu iii. VOP zpracovávaným pro účely vědeckého výzkumu za účelem zlepšování Aplikace a kvality Služeb na základě oprávněného zájmu Poskytovatele na zlepšování Aplikace (v takovém případě Poskytovatel tyto osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami příslušných osob);
 • a jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu (v takovém případě již nebudou  osobní údaje pro tyto účely zpracovávány).


h) Automatické individuální rozhodování, včetně profilování

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, mají právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je toto rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění Smlouvy;
 • povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů příslušných osob; nebo
 • je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených v pod písm. i. a iii. provede Poskytovatel vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů příslušných osob, alespoň práva na lidský zásah ze strany Poskytovatele, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

i) Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Poskytovatel toto porušení bez zbytečného odkladu osobám, jejichž osobních údajů se to týká, a v rámci tohoto oznámení za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povahu porušení zabezpečení osobních údajů.

V oznámení uvede Poskytovatel přinejmenším následující informace: jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace; popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů; popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 • Poskytovatel zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 • Poskytovatel přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody osob, jejichž osobních údajů se týká, se již pravděpodobně neprojeví;
 • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být příslušné osoby informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.


8.6. Doplňující informace

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účel uvedený v čl. 8.2. a) VOP je nezbytnost těchto údajů pro plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účel uvedený v čl. 8.2. b) VOP je souhlas fyzických osob, kterých se příslušné osobní údaje týkají. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účel uvedený v čl. 8.2. c) VOP je oprávněný zájem Poskytovatele na vývoji Aplikace a zlepšování Služeb. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účel uvedený v čl. 8.2. d) VOP je nezbytnost splnění právních povinností, které se na Poskytovatele vztahují.

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel pouze pro své interní potřeby a bez souhlasu Zákazníka není oprávněn tyto údaje poskytnout, předat či zpřístupnit třetím osobám nebo s nimi nakládat ve větším rozsahu, než je nutné pro účely, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů.

Výjimkou je nezbytné předávání následujících osobních údajů následujícím osobám uvedeným ve zveřejněném seznamu v Aplikaci pod záložkou GDPR.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy.

9. Platnost a účinnost, Rozhodné právo

Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Právní vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. V důsledku této volby však není Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytne ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a které by se v případě neexistence volby práva použily.