Dyslexie a čtenářská gramotnost

Včelka pomáhá se čtením všem dětem, a to systematickým rozvojem čtenářských dovedností. Díky svému obsahu a nastavitelnému prostředí je vhodným pomocníkem pro děti s SPU (zvláště pak dyslektiky).

Vzdělat dítě v rovině čtenářské gramotnosti je jedním ze stěžejních úkolů každého formálního (školního) vzdělávacího procesu. V podmínkách inkluzivního školství je ovšem plnění tohoto úkolu mnohdy obtížné, jelikož variabilita potřeb a možností jednotlivých žáků se různí.

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost představuje celý komplex dovedností, ze kterých se obtížně vydělují jednotlivé složky. Pro potřebu výuky, či případné další pedagogické intervence, je třeba brát v úvahu úroveň techniky čtení, jakožto předpoklad samotného čtení (tedy přesnost, plynulost, rychlost), a úroveň porozumění čtenému (tedy pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, schopnost užití získaných informací, porozumění grafům, tabulkám, …ve vztahu k reálnému životu). Pokud se čtenářské dovednosti úspěšně rozvíjejí ve všech svých etapách, jako je pregramotnost, počáteční gramotnost, etapa praktikovaného čtení, etapa čtenářství (Helus, 2012), pak výsledkem je funkční čtenářství, které jedinci otvírá cestu k celoživotní spokojenosti a společenskému uplatnění.

Obtíže se čtením

Ve školní praxi se setkáváme s mnoha dětmi, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při rozvoji svých čtenářských schopností a dovedností. Tyto obtíže se pak mohou projevovat až výukovým selháváním.
V této souvislosti nejčastěji mluvíme o specifických poruchách učení (SPU) – dyslexii, případně dysortografii.

Tito žáci mají obtíže při nabývání čtenářských dovedností, přestože mají dobrý vzdělávací potenciál, odpovídající metodické vedení a také podporující a stimulující rodinné zázemí. Základními předpoklady pro úspěšný rozvoj čtení a psaní jsou v počátečních etapách jazykové dovednosti - tedy například fonologické povědomí, zrakové vnímání a další percepčně motorické funkce. Dále pak musíme brát v potaz psychické předpoklady, jako je pozornost, soustředění nebo paměťové funkce. Svou roli zde samozdřejmě sehrávají také osobnostní a motivační faktory. I žáci s dyslexií mohou být úspěšnými čtenáři, pokud se jim dostane potřebná podpora. Záleží samozřejmě na přístupu žáka a také jeho rodiny.

Péči je třeba věnovat i žákům s nespecifickými poruchami učení (Kucharská & Špačková, 2013), které mají svou příčinu v nevýhodných dispozičních a motivačních faktorech dítěte, případně nesprávném metodickém vedení. Velmi rizikovými žáky jsou žáci s vývojovou dysfázií – specificky narušeným vývojem řeči a jazyka (Kucharská, 2014).

Jak Včelka pomáhá?

Možností podpory žáků s obtížemi se čtením je zdánlivě mnoho – jsou jimi tištěné materiály, specializovaný SW, aktivní působení proškolených pedagogů, využití institutu školních poradenských pracovišť (zde zejména pomoc školních speciálních pedagogů a speciálních pedagogů působících ve školských poradenských zařízeních). Po bližším přezkoumání však dostupných možností ubývá. Rodiče tak vnímají nedostatečnou variabilitu podpůrných pomůcek, pedagogové postrádají čas potřebný pro vytváření a úpravu individuálních pracovních listů.

Včelka je zde proto, aby pomohla všem zapojeným skupinám (pedagogickým pracovníkům, rodičům a zejména pak samotným dětem), a to svou variabilitou a respektem k jednotlivým vývojovým etapám čtení. Všechna cvičení ve Včelce jsou dostupná v méně či více obtížných variantách a volitelných obměnách. Velkým přínosem je také vysoká nastavitelnost pracovního prostředí (barva/styl/velikost písma, barva pozadí, možnost použití záložky aj.).

  • Včelka obsahuje strukturovaná a vzájemně provázaná cvičení stimulující rozvoj techniky čtení (od počátečního čtení až po úroveň jeho automatizace) s možností volby přiměřené technické náročnosti a grafického zobrazení. Takto lze maximálně efektivně urychlit/podpořit správnou techniku čtení při užití analyticko-syntetické i genetické metody výuky čtení. 

  • Včelka nabízí nebývale propracovaná cvičení podporující fonologické povědomí, jehož úroveň je zásadní pro rozvoj čtení.

  • V rámci herní části aplikace dítě nevědomky trénuje také další percepční funkce, jako je pozornost, soustředění, paměťové funkce a volní úsilí.

  • V sekci věnované psaní je možné se Včelkou trénovat jednotlivé jazykové jevy, které činí potíže nejen žákům s SPU, tedy například měkčení, rozdělování slovních spojení a vět, určování délek samohlásek nebo doplňování vynechaných písmen či diakritiky.

  • Včelka nabízí také velký výběr cvičení na podporu porozumění čtenému a to proto, aby u žáků s obtížemi ve čtení (ale i u těch, kteří čtení technicky zvládají) došlo k maximálnímu rozvoji čtenářské gramotnosti.


Aplikace je vytvářena odborníky s rozsáhlou znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb moderních čtenářů tak, aby fungovala jako individuální/skupinový trenér čtení (kombinuje odbornost a vysokou míru nastavitelnosti online aplikace). Je pomocníkem pro žáky, jejich rodiče, učitele, speciální pedagogy i další zapojené odborníky a umožňuje funkční propojení dozoru mezi jmenovanými skupinami. Včelka dokáže sama diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhnout cvičení šitá přímo na míru konkrétnímu dítěti. Zvolená cvičení dále adaptivně přizpůsobuje podle aktuálního pokroku dítěte (vždy je samozřejmě možné změnit obtížnost daného cvičení také manuálně). Pedagogům přináší aplikace možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou a žákem samotným.

Literatura
Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Pedagogika, 62(1-2), 205-210.
Kucharská, A., & Špačková, K. (2013). Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. In Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. (192-221). Praha: PedF UK.
Kucharská, A. (2014): Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. 1. vyd. Praha: PedF UK.